Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében.

Hirdetmény

Az önkormányzat hirdetménye az óvodai felvételről a 2017/2018-as nevelési évre


HIRDETMÉNY

óvodai felvételről a 2017/2018-as

nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban a nevelési évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – továbbiakban: EMMI rendelet – 12. § (1) bekezdés).

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1) bekezdés)

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatos.

(2) A szülő - a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni  a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (EMMI rendelet 20. § (2) bekezdés).

Mit kell tudni az óvodai felvételről?

- Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdés). A jelentkezési lap kitöltése nem jelenti egyben az óvodába történő automatikus felvételt!

- A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésre, nemzeti hovatartozásra tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2) bekezdés).

- Jelentkezni a meghirdetett időpontban, a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (EMMI rendelet 20. § (1) bekezdés).

- A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

- A szülői felügyeletet a szülők – megállapodásuk vagy a gyámhatóság vagy a bíróság eltérő rendelkezése hiányában – közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt. A különélő szülőknek a közös szülői felügyelet során biztosítaniuk kell gyermekük kiegyensúlyozott életvitelét. (A szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben – főszabály szerint – közösen döntenek.) (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:164. § (1) – (2) bekezdés)

JELENTKEZÉS IDŐPONTJA A 2017/2018-AS NEVELÉSI ÉVRE:

2017. ÁPRILIS 24-25.

8:00 – 17:00

JELENTKEZÉS HELYSZÍNE:

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA
6120 KISKUNMAJSA, BAJCSY-ZS. UTCA 14.
 

- Beíratáskor be kell mutatni:

  • a gyermek azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  •  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  •  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  •  a gyermek TAJ kártyáját,
  •  a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
  •  étkezési díj csökkentésére való jogosultság esetén az igazoló dokumentumokat,
  •  halmozottan hátrányos ill. hátrányos helyzet esetén erről szóló igazolást, illetve határozatot.

- Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§).

- A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodába való felvételéhez szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. §).

- A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg, ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. (Nkt. 49. §)

- Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

- Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírásáról – a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőket 2017. június 10-ig.

- Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37.§).

- Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – az önkormányzati óvoda esetén a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

- A nevelési év első napja: 2017. szeptember 1. (csütörtök) (Ezen a napon kezdődik a bölcsődében  elhelyezett, óvodába felvett gyermekek óvodai nevelése is.)

- További információ a Kiskunmajsai Napsugár Óvodában kérhető telefonon, illetve előre egyeztetett időpontban személyesen is.

- Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lap kitöltése szükséges, amely az Óvoda Titkárságán kérhető.

Kiskunmajsa, 2017. március 20.


2017-03-30 20:02


Vissza